Archive | January, 2020

vraag ‘an de burgerman week 4

25 Jan

kijk naar je eigen

‘t is me het weekje wel weer in Westland. Langzaam maar zeker krijgen de mensen door wat hen te wachten staat op afvalgebied. Meer betalen voor minder service hakt er als eerste al flink in. Tien jaar geleden stapte Rotterdam al over op een, op nascheiding gebaseerd afvalbeleid, iets dat vooral voor de burger veel gebruiksvriendelijker was. Omdat dat ook voor Hoek van Holland gold, kon je vanuit Westland de vraag verwachten waarom wij datzelfde beleid niet zouden volgen. Voor het milieu maakte het toen, en ook nu nog steeds, hoegenaamd niks uit. Westland bleef en blijft echter volharden in voorscheiding van het afval. ‘t Levert niks meer op, maar kost de burger wel meer geld én scheept diezelfde burger op met nog meer bakken of zakken op z’n ‘wurfie’, als die dat al heeft. Dat ook nog eens met de wetenschap dat er al duizenden groene, grijze en blauwe bakken gewoon op straat of in het gemeentelijk groen staan. Als dan ook de verandering in het ophalen slecht gecommuniceerd wordt, zijn de rapen helemaal gaar. Voorlopig ‘dieptepunt’ is natuurlijk de leging van een groenbak voor de deur van het gemeentehuis, een stil protest dat veel losmaakte in de sociale media.

unnamed

Tsja, en dan ‘kijk naar je eigen’, burgermans ‘wurfie’ kan toevallig nog wel een bak extra hebben, maar aantrekkelijker wordt het er allemaal niet van. Kleurrijker, dat dan weer wel. Maar goed, ook in deze blijft mijn partij Westland Verstandig hopen dat ‘t gezond verstand bij de bestuurders van de gemeente Westland ooit komt bovendrijven. Ze zeggen dan wel dat ‘t komt met de jaren, maar daar was afgelopen tien jaar nog weinig van te merken in ieder geval.

 

 

vraag ‘an de burgerman week 3

15 Jan
dorpswethouder
zijn we het net met elkaar eens dat Westland geen verzameling van dorpen, maar een Glazen Stad is, komt het college weer met wat nieuws.
In navolging van Midden-Delfland, krijgt ook Westland ‘dorpswethouders’. Alle wethouders krijgen één of twee kernen toegewezen waarvoor zij de contactpersoon worden. Dat is te lezen in een evaluatie van de dorpsbezoeken van het college en de inloopspreekuren.
Uit de kernbezoeken had het college van B&W blijkbaar opgehaald dat er behoefte was aan een vast aanspreekpunt per kern. Hoe ze dat gaan doen? Ook dat is te lezen in het nieuwsbericht dat uitgegaan is.
Dat betekent dat de wethouders vanaf februari op elke derde maandag van de ‘even’ maanden een inloopspreekuur in een van hun kernen houden. De spreekuren in de ‘oneven’ maanden worden zoals voorheen gehouden in het gemeentehuis aan de Verdilaan
Persoonlijk is het mij om ‘t even wie in welke maand waar en wanneer te vinden is, maar hopelijk wordt dit wel duidelijk gecommuniceerd in de lokale dorpsbladen.
In het kader van het bestuur dichter bij de burger brengen is dit op zeker een gewenste ontwikkeling.
in de evaluatie is verder te lezen dat de maandelijkse bezoeken van het college nu eens in de twee maanden worden gehouden. Daarbij zal worden ingespeeld op de actualiteit.
Mooie voornemens allemaal die mijn partij Westland Verstandig alleen maar toejuicht. Voor de Westlandse burgers zijn het extra kansen om van zich te laten horen. Pak die kansen zou ik zo zeggen! Overigens blijft burgermans emailadres en telefoonnummer vooralsnog gewoon beschikbaar.
E08EBA3E-D156-4A20-ABAA-A268B61F964A
email: burgerman@kabelfoon.nl  telefoon 0174513186

vraag ‘an de burgerman week 2

13 Jan

Uitblinken

Welkom in het nieuwe jaar mensen. Dacht de burgerman eerst nog dat ‘decennium’ het woord van dit jaar zou worden, blijkt dat na de nieuwjaarstoespraak van de Burgemeester al weer achterhaald te zijn; ‘uitblinken’ is wat het gaat worden.

csm_020120nw_nieuwjaarsreceptie_GEM_01_6bffd32f52

Uitblinken door afwezigheid was wat mij overkwam tijdens de nieuwjaarsrede van onze burgervader. De alom aanwezige griepvirussen wisten dit keer ook mij thuis te houden. Gelukkig stond de nieuwjaarsrede niet veel later ook op www.gemeentewestland.nl, zodat we een en ander een dag later op gemak terug konden lezen. Gek genoeg lijkt het, naar mijn gevoel, juist Bouke Arends zelf te zijn die nog het meest opgevallen is vorig jaar. Hij blinkte uit door op de achtergrond z’n werk te doen. Dat compliment heb ik z’n voorganger in de vele jaren ervoor in ieder geval nooit kunnen geven. Met deze nieuwjaarsrede lijkt hij toch een stapje meer naar voren te willen treden, iets wat hem overigens door eenieder gegund wordt.  Uitblinken is fijn, maar nog meer houden wij Westlanders van duidelijkheid. Iemand die uitblinkt in duidelijkheid, daar zijn we gek op. Of hij of zij nou bloemen verdeelt bij Royal FloraHolland of wethouder is in de gemeente Westland, je wilt gewoon weten waar je aan toe bent. Dat is ook wat vertrouwen kweekt. Vervolgens moet je dat vertrouwen wel waar weten te maken. Ben nu al benieuwd wie dat in 2020 gaat lukken!

 

 

‘t muziekpad in De Lier …

6 Jan

weet je van niks, dan zou je kunnen denken dat het wellicht het pad binnendoor van de Rembrandtstraat naar de Viool betreft. Maar nee, het zijn de losliggende tegels die dit keer de muziek maken, veel mensen weten dan al dat het gaat over het pad langs de Lee, richting de jachthaven. Onderstaand een artikel 42 vraag van mijn partij Westland Verstandig met niet alleen een opsomming van jarenlange ergernis, maar ook een toekomstgerichte robuuste oplossingsrichting.

E2D8198B-92C2-45AF-9914-4BED53BE3A67

 

 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet nagekomen toezegging met betrekking tot het pad langs het water de Lee vanaf de speeltuin aan de Molenaarlaan tot aan de Laan van Adrichem

Edelachtbaar College,

Vorenstaand pad is de toegang naar de jachthaven, een aanlooproute voor leerlingen die naar Delft rijden, de aanrijroute voor kinderen die naar de basisscholen in De Lier gaan, wandelpad voor groot en klein, uitlaatroute voor hondenbezitters. Het zou dus een goede zaak zijn om het pad van een dusdanige kwaliteit te maken dat ergernis van de vele gebruikers wordt weggenomen.

Na veel meldingen en klachten is het pad in 2018 eindelijk opgeknapt. Iedereen tevreden.

In de zomer 2018, vanwege de droogte, heeft het College de oproep gedaan om losliggende stoeptegels vooral te melden bij de gemeente. Voor wat betreft het hiervoor genoemde pad gebeurde dit frequent. In augustus 2018 is de volgende toezegging gedaan door de gemeente: “Naar aanleiding van uw melding over het fietspad langs de Lee in De Lier het volgende. Er zijn de laatste tijd veel meldingen over dit pad bij ons binnengekomen. Na overleg met civiel beheer hebben we besloten om voor een andere verharding te kiezen. De tegels in het pad worden binnenkort vervangen door half verharding, hierdoor kan er geen schade meer ontstaan door maai- en slootmachines. Het pad zal hierdoor een stuk veiliger worden. Wij hopen deze werkzaamheden in het najaar uit te voeren, de planning is week 40”. Dat is dus week 40 van 2018. De toezegging is niet nagekomen en wordt voorlopig ook niet nagekomen naar het zich laat aanzien.

Inmiddels heeft het pad vanwege de vele losliggende tegels de bijnaam “muziekpad” gekregen.

Ook een melding van september 2019 leverde een curieus resultaat op: “Uw melding met meldingsnummer 201930093 is op 30 september 2019 afgehandeld”. De eventuele toelichting is: “Bedankt voor uw melding. De bestrating wordt binnenkort hersteld. Wij zijn er nog niet aan toegekomen, het kan nog wel even duren. Met vriendelijke groet, gemeente Westland”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

–          Kan het College voor vorenstaande gang van zaken een verklaring geven en waarom wordt niet de onvoorwaardelijke toezegging die gedaan is in 2018 nagekomen?

–          Waarom wordt er niet beter gecommuniceerd met de inwoners die de toezegging gekregen hebben?

–          Wellicht kan nu een betere oplossing bewerkstelligd worden door het fietspad onderlangs toe te voegen, de situatie die nu al bestaat aan de kant van de Vlaardingsevaart bij Schipluiden. Wandelen langs de Lee bovenlangs en met de fiets onderlangs. Is het College bereid om deze suggestie serieus op te pakken en op korte termijn eventueel uit te voeren? Op deze wijze kan ook het “muziekpad” tot het verleden gaan behoren. Bij deze vraag worden foto’s gevoegd.

1D6B59DF-BF24-45E3-A17C-EFAC464D62E1

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

Leo Boekestijn

Peter Duijsens