Archive | February, 2018

vraag ‘an de burgerman week 8

21 Feb

Leo, heb je dit gelezen?

Een brief/oproep van wethouders, voor wethouders, over lokale democratische vernieuwing … nou dan is mijn interesse wel gewekt. In het kort behelst de oproep van deze vooruitstrevende groep wethouders het volgende: betrek zoveel mogelijk burgers, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het, na de verkiezingen, samenstellen van het ‘wensenlijstje’ voor de komende vier jaar. Ga vervolgens op zoek naar een zo breed mogelijke coalitie en probeer in het collegewerkprogramma ook nog punten mee te nemen die de zogenaamde oppositiepartijen ingebracht hebben.

Dit lijkt de droomwereld te beschrijven die wij in De Lier in 1998 voor ogen hadden, toen we ons als burgers organiseerden en als DLB (Doorsnee Lierse Bevolking) besloten zelf te gaan voor de gemeenteraad. Twintig jaar verder komt bestuurlijk Nederland (dat deel dat voorop loopt) met deze oproep. Opvallend genoeg werkt deze werkwijze nu al wel bij het hoogheemraadschap Delfland. In Westland is het ouderwets dichttimmeren en uitsluiten nog steeds de norm. Wellicht dat er met het vertrek van de burgemeester en enkele wethouders iets verandert, maar daar heb ik vooralsnog een hard hoofd in. Neemt niet weg dat ik er 100% voor open sta. Als het in Delfland kan, waarom dan niet in de gemeente Westland? Een deel van die vraag kan ik zelf wel beantwoorden:  in Westland zit het bedrijfsleven zo’n beetje tot z’n oren in het bestuur. Burgers doen er slechts toe bij de verkiezingen. Het gemeentebelang gaat altijd boven het burgerbelang. Voor gemeentebelang moet je dan maar lezen bedrijfsbelang, dan wel landelijk politiek belang. Burgers doen er simpelweg niet toe. Wij zijn net als de voetgangers en de fietsers in het Westlandse verkeer: ondergeschikt. De vrachtauto’s zijn leidend, vervolgens komt de auto en daarna gaan we nog eens kijken of we wat voor de fietsers kunnen doen. Hoogste tijd voor verandering dus! Geweldig dat burgerman’s oproep nu ook gedeeld wordt door een flinke groep vooruitstrevende wethouders. Na verstandig stemmen, verstandig een zo  breed mogelijke coalitie vormen om echt samen met de Westlanders Westland te gaan besturen.

zelf een vraag ‘an de burgerman, bel 513186 of mail naar burgerman@kabelfoon.nl

 

het Triasgebeuren, succes of niet?

17 Feb

van het gas af is natuurlijk allemaal wel leuk en duurzaam, maar je moet dan toch op een andere manier in je warmte gaan voorzien. Geothermie is daartoe inmiddels een redelijk beproefde methode. Simpel gezegd haal je warm water op een kilometer of 2 à 3 diep onder het aardoppervlak naar boven en nadat je de warmte daarvan geoogst hebt pomp je het afgekoelde water weer naar beneden. Dieper in ondergrond is het water echter een stuk warmer, wat zou betekenen dat je er meer energie aan zou kunnen onttrekken. Het water moet echter wel oogstbaar zijn, kortom op een diepte van 4 à 4,5 kilometer moet het goed stromen, anders valt er te weinig te oogsten. De ondergrond in Westland leek hiervoor geschikt en alle (bestuurlijke) neuzen stonden dezelfde kant op waardoor een pilot opeens van start kon gaan. Mocht het eventueel op grote diepte niet lukken, dan zouden we er altijd nog een ‘gewoon’ geothermieproject van kunnen maken.

trias3

Gaandeweg het project werd goed gecommuniceerd, dieper en dieper kwam het boren, totdat afgelopen week het bericht kwam dat ‘we’ op diepte zaten. Het testen kon beginnen ..

trias

Daarna ontstond in burgerman’s ogen toch lichte verwarring en wel hierom: Met succes hebben we gezamenlijk dit project op kunnen zetten en uiteindelijk ook als pilot kunnen verwezenlijken, met succes is inderdaad de beoogde diepte behaald. Maar helaas viel er op die diepte geen succes te behalen waar het het oogsten van de aardwarmte betreft. Inmiddels wordt dat gelukkig steeds beter gecommuniceerd, zodat iedereen goed kan inschatten wat de pilot al dan niet opgeleverd zou hebben. De reacties op het bericht van Trias Westland zijn wat dat betreft veelzeggend. Eenieder pakt uit de berichtgeving wat hem of haar belieft. Onderstaand ‘draadje’laat dat duidelijk zien

trias2

Het project zonder meer ‘geslaagd’ te noemen gaat in mijn ogen toch wel iets te ver. ‘Geslaagd’ had het pas echt geweest als we rendabel hadden kunnen ‘oogsten’ op 4 kilometer diepte. De pilot op zich is natuurlijk wel geslaagd, ‘alles uit de kast gehaald, om zoveel mogelijk kennis naar boven te halen’ is wat dat betreft niks teveel gezegd. We stappen nu over op ‘next best’, waardoor een deel van het boren in ieder geval niet voor niets is geweest. ‘Succes met de laatste fase’ is me dan ook uit ‘t hart gegrepen.

vraag ‘an de burgerman week 7

16 Feb

tot slot …. de belangrijkste taak

Na het  kaderstellen en het controleren behandelen we dit keer de derde taak van de, straks door jou te kiezen, gemeenteraadsleden.

 

Niet voor niets wordt de gemeenteraad ook vaak de volksvertegenwoordiging genoemd. Dat is dan ook taak drie, het vertegenwoordigen van het volk,  de burgers dus. Heel af en toe hoor je het zelfs nog in de raadzaal ‘de burgers, daar doen we het allemaal voor.’

Ja, ja … nog een windmolen erbij in Westland, want dat willen de burgers. De achterlijk grote reclamezuilen in de dorpskernen, geweldig hoor, met ook nog eens een 15 (vijftien) jarig contract erbij …. dat maakt de burgers blij! En ja, nu gaan we gelijk maar even helemaal los, wie heeft er überhaupt gevraagd om het kappen van het Schefferkamp bos?

De huidige bestuurders van de gemeente Westland lijken zich enkel en alleen met ondernemers bezig te houden. Ze laten zich zelfs bijna openlijk voor hun karretje spannen en zijn er nog trots op ook. Mijn partij Westland Verstandig wil dat er weer meer echte aandacht naar de burgers gaat. Natuurlijk mag/moet een gemeente de ondernemers helpen waar het kan, maar dat hoeft helemaal niet ten koste van de burgers gaan. Afgelopen jaren was dat duidelijk wel het geval. Als je je rol als volksvertegenwoordiger dan serieus neemt, breng je dit ongenoegen ter kennisname aan de dagelijkse bestuurders, de wethouders en de burgemeester. Als je dan als antwoord krijgt ‘ we herkennen ons niet in het door u geschetste beeld’ dan weet je wel genoeg, de burger doet er simpelweg niet toe bij dit ondernemerscollege. Over zo’n 35 dagen mag je laten weten wat jij daarvan vindt

zelf een vraag ‘an de burgerman, bel 513186 of mail naar burgerman@kabelfoon.nl

Plaatjes kijken …

15 Feb

Tsja, hoe gaat dat op een informatieavond? Mensen willen vooral zien en horen wat er in hun leefomgeving gaat veranderen. Dit keer betrof het een informatieavond over de aanstaande uitvoering van de Oostelijke randweg. Zoals je op de foto kan zien leverde dit een vole zaal belangstellenden op in het Lierse Centrum. Die werden apart bijgepraat aan de borden met plattegronden of plenair, zoals dat zo mooi heet, met ondersteuning van de beamer, welke een deel van onderstaande plaatjes op het scherm projecteerde.

Flink wat vragen werden gesteld en beantwoord en dit alles in gemoedelijke sfeer. ‘Laat maar komen die randweg’ was zo’n beetje de algemene teneur. Al met al prima voorbeeld van een geslaagde infoavond.

een update vanuit Delfland

15 Feb

Samen uit, samen thuis …

Hoewel we in de gemeente Westland een iets verschillende politieke achtergrond hebben, zijn we bij de verkiezingen voor het waterschap samen opgetrokken. In het Westland en zelfs daarbuiten hebben we gezamenlijk succesvol campagne gevoerd voor de Algemene Waterschaps Partij (AWP) Delfland. Het uiteindelijk resultaat was een mooie vier zetels, waardoor Jan de Nooy direct plaats kon nemen in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland. Leo Boekestijn begon als commissielid, maar door verhuizing van een zittend fractielid halverwege de zittingsperiode kon ook hij plaats nemen in het algemeen bestuur, de zogenaamde Verenigde Vergadering (VV). Wie zegt dat dromen niet realiseerbaar zijn ……

DSCN5560

Helaas kunnen dromen ook uiteenspatten. De na het duw-incident teruggetreden Hoogheemraad van AWP meende wel aan te moeten blijven als AWP fractielid van de Verenigde Vergadering. Dit was voor Leo Boekestijn onverteerbaar.

Tegelijkertijd bleek dat de karakters van fractievoorzitter Jan de Nooy en de teruggetreden Hoogheemraad steeds moeilijker te verenigen waren. Dan moet je helaas constateren dat van samenwerking binnen de AWP fractie geen sprake meer kan zijn. Met pijn in het hart hebben beiden dan ook moeten besluiten de fractie te verlaten en voorlopig AWP Delfland te laten voor wat het is. Boekestijn en de Nooy beraden zich inmiddels over hun toekomstige rol in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bovenstaand bericht is van 5 februari. Een paar dagen later volgde onderstaande verklaring

Verklaring fractie Integer Liberaal

De VV-leden Leo Boekestijn, Jan de Nooy en Marja Hilders hebben in goed overleg besloten dat zij gezamenlijk constructief verder willen werken aan goed en verantwoord waterbeheer. Daartoe treden VV-leden Leo Boekestijn en Jan de Nooy met ingang van 7 februari 2018 toe tot de fractie Integer Liberaal. Programmatisch zitten we op dezelfde lijn.

We steunen de uitgangspunten van het coalitieakkoord. We willen de resterende periode in de VV graag benutten om resultaten te bereiken voor onze inwoners en bedrijven. Onze fractie gaat voor zichtbare resultaten zoals een goede waterkwaliteit, droge voeten, effectieve ecologische oevers en energie opwekkende zuiveringstechnologie.

Op het gebied van bestuur en democratie zullen wij ons blijven inzetten voor versterking van de Delflandse bestuurskracht, collegiaal bestuur, een goede bestuurscultuur en het nakomen van de Gedragscode Integriteit. Uiteraard doen we dat in goede samenwerking met de fracties van oppositie en coalitie. Wij benadrukken dat we de positie van hoogheemraad Jans in het college blijven ondersteunen.

IMG-1066

vraag ‘an de burgerman week 6

8 Feb

Groen Westland

Waarom heet dit weekblad eigenlijk nog Groot Westland, terwijl we volgens de laatste berekeningen niet zozeer Groot, maar vooral Groen schijnen te zijn. Ja ja, ook zo ‘n vraag ‘an de burgerman pakken we serieus op. Wellicht herinner je je nog dat Groot Westland oorspronkelijk Groot Naaldwijk was en dat er ook een aantal jaar zelfs een aparte editie Groot De Lier bestond. Groot heeft echter niets te maken met het formaat, maar is de naam van de oorspronkelijke drukkerij van dit goedgelezen blad. Dat we na een jaar rekenen er op papier opeens meer hectares groen in Westland lijken te hebben lijkt me in ieder geval geen legitieme reden om deze gemeente nu opeens ‘groen’ te verklaren. Groen in plaats van lelijk nog wel, simpelweg door de boel anders te berekenen. Zo werkt het natuurlijk niet. Nu vindt de doorsnee Westlander ‘t Westland sowieso niet lelijk, maar dat de groenbeleving best wat meer aandacht mag krijgen staat buiten kijf. De groen-blauwe dooradering van Westland, van Poelzone tot Kraaienest en van Oranjesluis tot Zwethzone is dan ook een goede zaak. Al helemaal als deze dooradering ook middels fietspaden goed beleefbaar is. Wat dat betreft is het geplande fietspad tussen de Zwet en de N223 een prachtaanvulling.

 

Van een geasfalteerd fietspad wordt het weliswaar niet groener, maar de kans het ‘groen’ optimaal te beleven neemt op zeker flink toe. Naast de groenbeleving mag het wat mijn partij Westland Verstandig betreft ook best echt wat groener worden. Dus niet alleen stoppen met de ontbossing, maar daadwerkelijk meer echt groen aanleggen!

 

vraag ‘an de burgerman week 5

1 Feb

vijftig dagen

hoewel je er waarschijnlijk weinig van gemerkt hebt, heeft bij de meeste politieke partijen in Westland de campagne-aftrap inmiddels wel plaatsgevonden. Een aankondiging van, of een verslag van de diverse bijeenkomsten heb je wellicht gelezen, maar buiten op straat is er nog weinig van te merken dit keer.

 

En dat terwijl we nog geeneens vijftig dagen meer te gaan hebben tot 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Moet het verschil tussen de diverse partijen dan gemaakt worden binnen komende vijftig dagen? Nee natuurlijk niet. De verschillen zijn juist de afgelopen vier jaar gemaakt. Volgens de ‘regeringspartijen’ in Westland, de meest succesvolle periode ooit! Ja, ja CDA, VVD, GBW en GroenLinks durven wel wat te beweren. Voor het eerst sinds tien jaar hebben we afspraken kunnen maken met de woningbouwcorporaties …. dat dat juist geen succes is bewijst het rumoer van de laatste weken. Wethouders en (al dan niet voormalige) directeuren van woningbouwcorporaties buitelen over elkaar om hun gelijk te bevechten. Misschien toch maar eens over een gemeentelijk woningbedrijf gaan nadenken? Het gaat beter met de ondernemers, tsja, dat is met een aantrekkende economie meestal zo. Iets minder financiële steun van de gemeente lijkt dan wel op z’n plek. Iets meer aan de burgers van Westland denken zou daarvoor in de plaats kunnen komen.

 

Een schonere leefomgeving bijvoorbeeld: minder groen tussen de tegels in plaats van minder groen in het plantsoen. Burgers niet alleen laten meepraten, maar ook laten meebeslissen, dat is pas burgerparticipatie. Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, maar wellicht is het verstandiger er de diverse partijprogramma’s maar eens op na te slaan.

Maar eens kijken welke partij er echt dicht bij de burger staat …