Archive | January, 2014

vraag ‘an de burgerman week 4

21 Jan

wordt er nu nog wat besloten?

met nog amper twee maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen mag je verwachten dat het nu nog zittende college van de Burgemeester met z’n Wethouders (B&W) in een ‘afrondende fase’ terecht is gekomen. Ook in Westland kennen we tenslotte het gezegde ‘niet over je eigen graf heen regeren’. Google je dat even dan krijg je onderstaand epistel van de redactie van Ensie als eerste resultaat

Niet over je eigen graf heen regeren | definitie & betekenis 

Niet over je eigen graf heen regeren is een Nederlands spreekwoord en betekent dat een persoon of instantie geen belangrijke maatregelen moet nemen die pas effect hebben nadat ze uit hun functie zijn ontheven.

Uiteraard betekent “graf” niet dat de persoon of instantie in kwestie komt te overlijden. Er wordt bedoeld dat de beslissingen of maatregelen op korte (of langere) termijn door anderen worden genomen. Het spreekwoord komt tot uitdrukking in de volgende zin: “De gemeenteraad besloot, vooruitlopend op de verkiezingen, om geen beslissing te nemen over de belangrijke kwestie: het wilde niet over het eigen graf heen regeren.” De verkiezingen zouden mogelijk leiden tot een andere samenstelling van de gemeenteraad. Om de nieuwe gemeenteraad niet op te zadelen met de eventueel genomen beslissing, heeft de huidige gemeenteraad besloten om de beslissing over te laten aan de nieuwe gemeenteraad.

 

Bij uitstek zijn de besluiten rond de gemeentelijke huisvesting daar een voorbeeld van. Beetje jammer dat het nog zittende college van B&W daar weinig boodschap aan lijkt te hebben. Die doen net of het spel al gespeeld is getuige de vraag aan de burgers ‘wat te doen met de overbodige oude gemeentehuizen’. Gaan ze toch echt voorbij aan het feit dat de burgers 19 maart aanstaande best eens zouden kunnen gaan kiezen voor bovenstaand genoemde ‘andere samenstelling van de gemeenteraad’.

vraag ‘an de burgerman week 3

16 Jan

Krijg je nou nog veel vragen ‘an?

’t Is nu halverwege januari en inmiddels zijn de meeste nieuwjaarsrecepties weer achter de rug. Op dit soort informele bijeenkomsten is de sfeer meestal relaxt en zijn de gesprekken een stuk losser dan bij officiële gelegenheden. Niet gek dus dat juist op zo’n fijn samenzijn je de oprechte vraag gesteld krijgt of er nog steeds vragen ‘an de burgerman binnenkomen. Nou, die vraag kon ik direct mét wat voorbeelden beantwoorden. Over Westlandse zaken komen de vragen meestal binnen via email (burgerman@kabelfoon.nl) of telefoon (513186) . Over klachten of ideeën in m’n eigen dorp De Lier word ik meestal gewoon aangesproken op straat of in de supermarkt. Westlandse zaken gaan vaak over zaken waar het de ruimtelijke ordening betreft. De betrokkene, bedrijf of particulier, verwijt de gemeente halsstarrigheid terwijl de ambtenaar van de gemeente zich eenvoudig beroept op de regels. Een beetje bemiddeling kan vaak al tot een werkzame oplossing leiden. In eigen dorp betreft het bijna altijd zaken die de buitenruimte betreffen. Juist wat het onderhoud van die buitenruimte betreft wordt in De Lier tien jaar gemeente Westland nu niet echt als een verbetering gezien. ’t Ziet er toch niet uit is dan nog een vriendelijke variant om een en ander te benoemen, maar ook woorden als verpaupering vallen nogal eens. Een paar jaar terug was een belletje (140174),  internetcontact  (www.gemeentewestland.nl) of  appje via de Buiten Beter App naar het Meldpunt Leefomgeving voldoende om de situatie verbeterd te krijgen. Die kosten of moeite kan je je nu beter besparen, want we moeten blijkbaar maar wennen aan het verminderde onderhoudsnivo. Het melden is dan wel makkelijker gemaakt, maar leuker is het er bepaald niet op geworden ……

vraag ‘an de burgerman week 2

13 Jan

vooruitkijken

dec13 197

was me dat even grappig …….. de nieuwjaarsrede van Burgemeester van der Tak leek wat terugkijken betreft wel een kopie van burgerman’s laatste column ‘terugkijken’. Op zich natuurlijk niet zo heel gek want we hebben het tegenwoordig over één gemeente Westland. Verschillen waren er echter toch ook wel. Dat de buitenomgeving zo langzamerhand aan het verpauperen is, is door de Burgemeester niet benoemd. Wat hij wel deed was alle eer naar zichzelf en zijn Wethouders toetrekken voor het goede dat bereikt is. Natuurlijk ben je daar als dagelijks bestuur van de gemeente verantwoordelijk voor, maar het is toch echt de door ons gekozen gemeenteraad die de kaders van het beleid vaststelt.

Daarmee komen we opeens aan bij de titel van deze vraag ‘an de burgerman ‘vooruitkijken’. Dat kiezen van de gemeenteraad gaat namelijk dit jaar gebeuren. In week nummer 12 op 19 maart om precies te zijn. Vind je, net als de Burgemeester, dat alles hartstikke goed gaat in Westland, kijk dan even welke partijen daarvoor verantwoordelijk zijn en maak daaruit je keuze. Vind je dat er, ondanks de mooie woorden van de Burgemeester, veel beter bestuurd zou kunnen worden in Westland , kies dan voor partijen die alternatieven hebben voor het huidige beleid. Komende weken is in Groot Westland volop te lezen waar de diverse partijen ‘voor staan’ zoals dat zo mooi heet. Aan jou om een en ander af te wegen en 19 maart een afgewogen keuze te maken.