Archive | November, 2010

bewijs van goed gedrag

26 Nov

na de tweedekamerleden zijn nu de gemeenteraadsleden aan de beurt om te checken of ze een strafrechtelijk verleden hebben. Van het AD kregen we deze vragenlijst toegestuurd. Nou heb ik in een donkerbruin verleden, eind jaren zeventig, ooit taxichauffeur mogen spelen en daarvoor was toen nog een 'bewijs van goed gedrag' nodig. Dit kleinood is me verstrekt, waardoor ik genoeglijk mag aannemen dat ik tot m'n 20e niet 'stout' geweest ben. Na m'n 20e kan ik me alles nog best goed herinneren. Om kort te gaan, 'k ben eigenlijk gewoon een heel brave burgerman zoals je op bijgaande foto van Eric van Heuveln kunt zien……….

Www.westlandfotografie.nl 

Krom

24 Nov

Al zo'n dikke twaalf jaar krijg ik wekelijks het VNG nieuws in de bus. Heel, heel af en toe staat er iets in waar ik als raadslid wat mee kan, maar meestal staat VNG voor Voor Niks Gelezen. Het is gewoon een propagandablad voor een vereniging waar mijn gemeente ook ongetwijfeld lid van is. Raadsleden worden stelselmatig behandeld als sta-in-de-weg, zeg maar de laatste hobbel die nog genomen moet worden. Dit gevoelen bereikte bij mij deze week een absoluut hoogte- danwel dieptepunt in de column Recht van Olaf Schuwer in het VNG blad van 19 november. Download 'm even door op de link te klikken of klik op het plaatje om 'm te vergroten.

Recht of krom 

Dat ik het met de eerste aanname van Schuwer nog wel eens ben zal geen verbazing wekken. 

'de raad doet niet veel meer dan de stekker in het stopcontact steken en houden, waarmee burgemeester en college in staat worden gesteld de knoppen te beroeren'

Neemt niet weg dat we ook nog volksvertegenwoordiger pur sang kunnen zijn. Een rol die mij in ieder geval als een maatschoen past. Niet een volksvertegenwoordiger voor één burger, maar een volksvertegenwoordiger voor alle burgers.

'Wie is dan toch Olaf Schuwer' denk ik vervolgens. Nou, daar hoef je maar één keer voor te Googlen. Een gemeenteman pur sang, gemeentesecretaris, griffier hij is het allemaal geweest. Ongetwijfeld deskundig op dat vlak, maar met gemeenteraadsleden heeft hij overduidelijk geen klik. Dit soort ongevraagde adviezen zit ik bepaald niet op te wachten. Sterker nog daar ben ik in 't geheel niet van gediend. Niet meer doen dus.

melk is goed voor elk…..

24 Nov

In tegenstelling tot communiceren met je buren (zie onderstaand blog) is een paragraaf Flora- en faunawet wel een verplicht onderdeel van een bestemmingsplan. Kreeg je in 't verleden nog wel eens jeuk van de Flora- en faunawet, lijken ze daar tegenwoordig toch ook iets praktischer te zijn geworden, waar het de uitvoering betreft.  Uit het ontwerpbestemminsplan genoemd in onderstaand blog staat de volgende passage opgenomen onder het blokje Flora- en faunawet:

De gewone vogelmelk valt onder de vrijstellingsregeling van de Flora- en faunawet. Voor beschadigingen van gewone vogelmelk (art 8) is geen ontheffing nodig, maar de zorgplicht (art 2) is wel van toepassing. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd de gewone vogelmelk, ruim uit te steken en in de nieuwe tuin of soortgelijk biotoop terug te plaatsen. 

Kijk, dat zijn opdrachten waar een Westlander wat mee kan. Waarom de gewone vogelmelk beschermd is begrijp ik trouwens niet zo goed, want op internet valt te lezen dat het net onkruid is. Een giftig mooi plantje dus ……. 

GewoneVogelmelk-plant-hr 

sprong voorwaarts!

24 Nov

Was me dat even wat gisteravond! Al jaren pleiten we voor (meer) communicatie van bouwers en plannenmakers richting omwonenden en dan opeens vind je zomaar een passage in een ontwerpbestemmingsplannetje wat hier gewoon uitvoering aan geeft.

Het plan is afgestemd met de omwonenden en naastliggende bedrijven. Zij hebben aangegeven in te stemmen met het plan.

Kijk, daar kan je wat mee als raadslid. De aanvrager pakt z'n verantwoordelijkheid, ook al is dit wettelijk nog niet eens verplicht. Als iedereen dat nu zou doen, hoeven we daar ook geen nieuwe regels voor op te stellen. Maar eens kijken of deze ontwikkeling doorzet………

vraag 'an de burgerman week 48

24 Nov

wie nodig je uit?

Heb je wat te vieren als vereniging of bedrijf, dan deel je dat graag met anderen. Van een opening van de jaarlijkse tentoonstelling tot het slaan van een eerste paal. Soms nodig je iedereen uit, soms stuur je slechts genodigden een uitnodiging. Gemeenteraadsleden krijgen wekelijks tal van dit soort uitnodigingen. Op die manier blijven ze op de hoogte van wat er gebeurt in de samenleving. Ook is het goed te zien dat geld wat eerder beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad goed terecht is gekomen voor projecten. Een flink deel van ‘onze’ Westlandse belastingcenten gaat naar cultuur- en vooral sportverenigingen. Met dit soort subsidies maken we het mogelijk dat je in Westland betaalbaar kan sporten en dat ook een kaartje voor een avondje cultuur voor de doorsnee Westlander nog te behappen Nov2010 049 is. Sporten is gezond voor je, net als een avondje lachen trouwens. Als vanzelfsprekend ondersteunt de gemeente Westland beide activiteiten waar nodig. Laatstelijk mocht ik aanwezig zijn bij de viering van 90 jaar EMM in de ’s-Gravenzandse Noorderkerk en bij het slaan van de eerste paal voor de accommodatie van VV Lyra en E25. Bezigheden voor oud en jong dus…….

volgende week: centrumplannen

gemeenteraad versus gemeente: ‘t is net korfballen……….

20 Nov

van de week weer een ‘mooi’ staaltje van ‘hoe het nou gaat in de gemeenteraad’ gehad. Eerst nog maar weer eens uitleggen wat gemeenteraadsleden nu zijn….

gemeenteraadsleden zijn niks anders dan volksvertegenwoordigers. Ook Westland kent een democratische bestuursvorm, en wel één waarbij we er voor hebben gekozen de 100.000 Westlanders te laten vertegenwoordigen door 37 burgers uit ons midden. Samen vormen zij het algemeen bestuur, de gemeenteraad. Nou kun je met 100.000 tegelijk al slecht een gemeente besturen, ook met 37 tegelijk is dat nog een beetje veel. Vandaar dat we uit praktische overwegingen een dagelijks bestuur hebben ingesteld, zijnde de Burgemeester en de Wethouders (B&W). ‘Ondersteund’ worden zij door het ambtenarenapparaat. ‘Ondersteund’ tussen haakjes, want het ambtenarenapparaat wordt door velen ook wel gezien als ‘de 3e macht’.

Opvallend genoeg is de gemeenteraad officieel ‘de baas’ in Westland. Steeds vaker bekruipt me echter het gevoel dat niemand zit te wachten op ideeën van welke volksvertegenwoordiger uit de gemeenteraad dan ook. Je ziet dat soms tijdens vergaderingen, waarbij vertegenwoordigers van alle politieke partijen richting B&W roepen ‘wethouder, we willen het niet’ en men vervolgens verder gaat op ingeslagen eigen weg. Overduidelijk is het bij de beantwoording van de zogenaamde artikel 26 vragen. Zo’n beetje elke vraag wordt gezien als een aanval op het bestaande beleid. Hier komt dan ook het korfbal om de hoek kijken, want wat moet je doen als je de aanval ‘tegen’ hebt, dan moet jezelf in de verdediging. Op deze manier wordt elke vorm van meedenken, participatie of zelfs co-creatie vakkundig om zeep geholpen.

Het voorbeeld van deze week dan maar. Op aangeven van een betrokken burger maar eens gevraagd of de gemeentewerf in Naaldwijk ook op zatermiddag  geopend zou kunnen zijn. Lees hier de vraag en de beantwoording. Eigenlijk staat er gewoon

‘Boekestijn, wat zeur je nou, we doen het goed!’

Gevraagd wordt om een stukje extra dienstverlening richting burgers, ‘burgers’ waarvoor we het toch allemaal doen in de gemeente. In plaats van daarin mee te denken, wordt een verdedigend antwoord gegeven. Alsof de burger geïnteresseerd is in een rondgeleiding op de gehele gemeentewerf!?!!

Deze vraag is slechts een voorbeeld van hoe vragen ‘beantwoord’ worden vanuit ‘de gemeente’. ‘Afdoen’ dekt eigenlijk nog meer de lading in dit geval. Dat een en ander niet echt motiverend werkt voor volksvertegenwoordigers spreekt voor zich…

vraag 'an de burgerman week 47

17 Nov

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Geloof het of niet, maar juist om de geloofwaardigheid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te waarborgen is dit zelfs al certificeerbaar middels richtlijnen van ISO 26000. Gek gezegd maak je dan iets hard wat uit het hart komt. Met m’n politieke clubje helpen we al jaren bij de halve marathon, welke elk najaar in Monster gelopen wordt. Daar zal best een stukje eigenbelang bij zijn, maar het is ook gewoon leuk om andere mensen ten dienste te zijn én je helpt er ook deVeneco%20Ter%20Heijde%20561  vrijwilligersorganisatie mee. Kortom een prachtige win-win situatie. Zeg maar MVO in ’t klein, dat moet je niet certificeren, dat moet je gewoon doen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in ’t groot doet men bij Priva in De Lier. Een mooi staaltje hiervan konden we afgelopen donderdag aanschouwen. Op de Dag van de Duurzaamheid vond daar de presentatie plaats van het boekje: Mijn Frisse School, elke dag een beetje duurzaam. Dit boekje is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de scholieren van de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster. Deze school is door Priva geadviseerd en zich bewust geworden van haar leerklimaat en ze willen nu een frisse school worden. Een prettige temperatuur in de klas, een lage CO2-concentratie, lichtkleur en –sterkte blijken aantoonbaar invloed te hebben op leerlingen; ze voelen zich energieker, presteren beter en verzuimen minder. Tegelijk kan een school besparen op het energieverbruik. Priva maakt met haar gebouwbeheersysteem het leerklimaatFrisse school  meetbaar en zichtbaar. Dat zorgt voor een stukje bewustwording bij ouders en hun kinderen. Met het boekje kunnen ook andere scholen geïnspireerd worden; dat is nog eens een mooi voorbeeld van ‘Inspired by Westland’.

volgende week: wie nodig je uit?

vraag 'an de burgerman week 46

11 Nov

waar ging dat nu over?

Met het gevaar ‘ouwe koeien uit de sloot te halen’ gaan we dit keer toch maar eens een column besteden aan de ‘vertrouwenscrisis’ binnen de Westlandse coalitiepartijen. Sinds vijf Westlandse gemeenteraden één Westlandse gemeenteraad zijn geworden lijken de vergaderingen steeds meer op die van de Tweede Kamer. In- en uitlopende mensen, bodes die druk zijn en met regelmaat lege plekken in de raadzaal zijn hier zomaar wat voorbeelden van. Jammer genoeg is ook bijna letterlijk de sfeer uit de Tweede Kamer meegekopieerd. Termen als coalitie- en oppositiepartijen zouden opeens normaal moeten zijn in de Westlandse politiek. Coalitiepartij ben je als je één of meer wethouders ‘levert’ aan het dagelijks bestuur, het college van B&W. Lever je geen wethouder, dan ben je eenvoudigweg een oppositiepartij. Vervolgens is het aan de partijen zelf hoe ze die rol invullen. In de landelijke politiek zie je vaak dat oppositiepartijen het zo’n beetje altijd oneens zijn met de coalitiepartijen. Het lijkt zelfs of het niet eens uitmaakt wat het onderwerp is. In Westland gaat het gelukkig meestal wel om de inhoud. Voorstellen worden door de verschillende politieke partijen inhoudelijk beoordeeld en op basis daarvan maakt men keuzes. Het zijn van coalitie- of oppositiepartij zou hierbij geen rol mogen spelen, tenzij het gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord betreft. GemeenteBelang Westland, CDA Westland en Westland Verstandig hebben na de verkiezingen afspraken met elkaar gemaakt over wat ze de komende 4 jaar voor elkaar willen krijgen. Deze afspraken staan verwoord in het zogenaamde coalitieakkoord. Eind oktober had GemeenteBelang Westland zo z’n twijfels over de houding van CDA Westland aangaande een cultuurdossier. Men vroeg zich openlijk af of de coalitiepartner zich wel aan de coalitieafspraken hield. In de politiek spreekt men dan van een ‘vertrouwenscrisis’. Een goed gesprek met elkaar is dan wel nodig. Dat heeft inmiddels plaats gevonden en daarmee is de ‘crisis’ bezworen, op z’n Westlands zou je haast zeggen.

volgende week: maatschappelijke verantwoordelijkheid

wederom in gesprek met een computer….

10 Nov

met z'n allen zijn we ogen en oren van de politie. Nou zagen mijn ogen gisteren iets waarvan ik dacht: 'dat ga 'k is melden bij de politie'. Geen spoed dus geen 112, maar wel politie nodig dus 0900-8844 gebeld, zoals het protocol voorschrijft. Nou, geen spoed nemen ze wel heel letterlijk bij dit nummer……

09008844 Eerste probleem wat ik moest tackelen was het feit dat bij de telefoon waarmee ik probeerde te bellen 0900 nummers geblokkeerd waren. Tsja, dan pak je dus maar je mobiel. Het contact leggen lukte nu wel en direct begon een bandje te ratelen dat dit nummer gewone gesprekskosten kende, maar dat de kosten van het mobiel bellen daar nog bij kwamen. Nou, leuke info natuurlijk, maar ik belde niet om info te krijgen, ik wilde nu juist info geven. Maar goed, ter zake, de computer vroeg me welk korps, buro of district of wat dan ook ik moest hebben. Dus ik netjes WESTLAND ingesproken, nog een keer was vervolgens het verzoek……. dus nog een keer WESTLAND ingesproken. 'U zoekt contact met ZEELAND zegt de computer vervolgens……………….

NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE…………………

Dat werd de computer blijkbaar teveel, want even daarna kreeg ik zowaar een mens aan de lijn, die me doorverbond naar het desbetreffende buro. Kon ik toch nog m'n woordje doen!

in gesprek met Billie

8 Nov

Billie zegt:Welkom bij de virtuele assistent van bol.com. Waarmee kan ik u van dienst zijn?

U zegt: waar blijft ons bestelde boek, bestelnr 78316……Warrenty

Billie zegt: Om te kunnen bepalen wanneer uw bestelling geleverd wordt, heb ik wat gegevens van u nodig. Voor de zekerheid, gaat het om een 2ehands artikel?

U zegt: ja

Billie zegt: Duidelijk, wanneer is het 2ehands artikel verzonden?

U zegt: Onderstaand(e) artikel(en) uit uw bestelling met bestelnummer 783162…. van 27 oktober 2010 hebben wij overgedragen aan de bezorgdienst. U ontvangt de bestelling zo spoedig mogelijk

Billie zegt: De verkoper dient uw bestelling binnen 6 dagen te verwerken en uw artikel maximaal binnen 24 uur na acceptatie van de bestelling te versturen. Mocht u na 8 dagen nog niets hebben ontvangen, dan raad ik u aan om contact op te nemen met de verkoper (de contactgegevens kunt u terugvinden in uw bestelstatus bij het betreffende product). Mocht dat niet lukken neem dan contact op met onze klantenservice. Is er nog iets anders waarmee ik u van dienst kan zijn?

U zegt: ga 'k ff kijken..

Billie zegt: Ik snap uw zin helaas niet. Is er nog iets anders waarmee ik u van dienst kan zijn?

U zegt: nu even niet

Billie zegt: Ik heb u niet goed begrepen. Ik heb er even moeite mee. Kan ik u verder nog ergens mee van dienst zijn?

U zegt: u is snel maar wel beetje dom

Billie zegt: Dat begreep ik niet. Wilt u daarom contact opnemen met de klantenservice?

U zegt: nee dank u

Billie zegt: Mijn excuses, maar ik ben de draad kwijt. Wilt u daarom contact opnemen met de klantenservice?

U zegt: ik praat tegen een computer?!

Billie zegt: Dat begreep ik niet. Ik probeer u te begrijpen. Wilt u daarom contact opnemen met de klantenservice?

U zegt: nee hoor

Billie zegt: Ok, dan ga ik gewoon weer verder. Is er nog iets anders waarmee ik u van dienst kan zijn?

U zegt: 't ga u goed

Billie zegt: Ik snap uw zin helaas niet. Kan ik u nog ergens anders mee van dienst zijn?

dusssssssss