Archive | October, 2008

burgerparticipatie

31 Oct

10 jaar terug, zeg maar toen ik m’n 1e voetstappen zette in de politiek, was het begrip ‘burgerparticipatie’ zo hot als wat. Niet de gemeente alleen besliste over alles wat goed was voor de burgers, maar de burgers mochten daar zelf ook nog iets van vinden, dan wel aan doen. wat bedoeld wordt met participatie kan je zien in onderstaand schema, geplukt uit een artikel van IPP uit, hoe toevallig, december 1998.Participatie

Als ‘t niet goed leesbaar is, kan je gewoon klikken op ‘t schema, dan opent ‘t in een nieuw venster. Gisteravond mocht ik in ‘s Gravenzande nog getuige zijn van de wil tot participeren van de burgers. Voor het op te stellen verkeersplan had de gemeente de burgers uitgenodigd hun mening te geven over het verkeer in hun stad. Een goede zaak natuurlijk, want zij wonen er tenslotte en weten als geen ander wat er speelt op verkeersgebied in ‘s Gravenzande. We raadplegen de burger en die geeft graag raad, zo bleek gisteravond in ieder geval. Met hun inbreng wordt dit het verkeersplan ongetwijfeld beter en meer gedragen. Ga zo door, zou je haast zeggen!

De eerste stap is blijkbaar genomen. Van A naar B vergt best wel wat inzet van de gemeente. Of de gemeente burgers echt wil laten participeren, zoals in stappen C, D, E en F beschreven staat, moeten we vooralsnog even afwachten. Mij is in ieder geval wel duidelijk dat de burgers hier allang klaar voor zijn.

vraag 'an de burgerman week 43

30 Oct

Wat een klus….

De N223 is een provinciale weg waarop flink wat gemeentelijke wegen aansluiten. De weg tussen Westerlee en Den Hoorn is verkeersonveilig en wordt gereconstrueerd. De plannen hiervoor stammen al uit de periode van vóór de gemeentelijke herindeling. In 2003 zijn de conceptplannen gepresenteerd. Inspraak leverde op dat voor de aansluiting met de M.A. de Ruijterstraat nu een rotonde gepland staat. Zoals iedereen met eigen ogen kan zien is de uitvoering inmiddels gestart. Afbeelding_050 Damwanden zijn geplaatst en twee zandlichamen zorgen momenteel voor het inklinken van de grond. De voorbereiding en uitvoering zijn opgesplitst in twee fasen. In fase 1, het gedeelte langs De Lier, is geen grondverwerving nodig, in fase 2, met hierin onder andere de rotonde Noordlierweg, is dat wel het geval. De oplevering van fase 2 is afhankelijk van de voortgang van de grondverwervingen. Vooralsnog is de oplevering van fase 2 gepland in mei 2011. De afronding van het gehele project is medio 2012 gepland. Zijn we inmiddels natuurlijk wel 10 jaar verder…….

Volgende week: burgers beter informeren

informeren

24 Oct

als raadslid komen er wekelijks tal van uitnodigingen op je af. Natuurlijk voor de gebruikelijke raads- en commissievergaderingen, maar ook bijvoorbeeld voor bijeenkomsten waar de gemeente de burger Okt2008_253 wil informeren. Natuurlijk ga je hier naar toe, want er is tenslotte niks mooiers, om iets uit de eerste hand te horen. Op die manier blijf je goed op de hoogte van wat er speelt bij de gemeente en de bevolking. Dat er behoefte is aan dit soort informatiebijeenkomsten bleek onlangs wel weer in Heenweg. De gemeente had hier een avond belegd om de reconstructie van de kruising N220 Heenweg toe te lichten. Klik op de fotoOkt2008_252  voor een plaatje van het ontwerp. Gek genoeg kreeg je tijdens de goed bezochte avond het gevoel dat iedereen wel verbeterpunten kon benoemen aan het plan. Hoewel slechts de kruising het onderwerp was, gaf de aanleg van de ontsluitingsweg hier naar toe nog het meest stof tot discussie. Opvallend punt hierbij is dat de weg aangelegd wordt om de tuinbouwbedrijven aldaar beter te ontsluiten, maar dat de daardoor verkregen ontlasting van de kern Heenweg zelf op z’n minst zo belangrijk lijkt. De vele tips van de bewoners zullen natuurlijk worden meegenomen door de specialisten van de gemeente, zodat het inmiddels al acht jaar oude plan straks goed gedragen ten uitvoer gebracht kan worden.

vraag 'an de burgerman week 42

23 Oct

Dubbel werk

‘Is de weg net opgeknapt, gooien ze’m al weer open voor een nieuwe leiding, snap jij dat nou?’.  Tsja, dat kom je nogal eens tegen in het dynamische Westland. Vaak weet de een van de ander niet wel werk er aan de weg moet gebeuren. Gevolg is dat een stuk strak zwart asfalt, met de tegenwoordig prachtig rode fietssuggestiestroken aan de zijkant, er hooguit een weekje ongeschonden bij ligt. Moet er opeens toch weer een buis onderdoor, stukje asfalt weg en een stukje klinkers er voor terug, zo zien we het vaak. Kan dat nou niet anders?

Het goede nieuws is dat dat inderdaad anders kan. Dat is dan ook wat we nu zien in de buitengebieden, waar riolering aangelegd gaat worden. Eigenlijk moeten de wegen daar al opgeknapt worden, maar men wacht er nog even mee totdat de riolering er ligt. Dat voorkomt dubbel werk. Het slechte nieuws is dan wel, dat het wegdek van betreffende wegen er wel erg slecht uit komt te zien. De Hoefweg in De Lier is hiervan wel het meest sprekende voorbeeld. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden er wel noodreparaties uitgevoerd, maar echt opgeknapt wordt de weg volgend jaar pas als de riolering aangelegd is. Tot die tijd moeten we even geduld hebben. Als er in deButton_meldpuntleefomgeving  tussentijd toch een gevaarlijke situatie ontstaat melden we dit natuurlijk gewoon bij het meldpunt leefomgeving door op de groene button te klikken op www.gemeentewestland.nl.  Bellen kan ook, 673499 en je melding wordt genoteerd.

Volgende week: Wat een klus….

niets is wat het lijkt

22 Oct

afgelopen vrijdag mocht ik bij een feestje in studio 21 in Hilversum zijn. Om kort te gaan zit je daar in Okt2008_172 een schitterende omgeving met 1000 man tegelijk te eten, terwijl op diverse podia om je heen het ene optreden na het andere aan je ogen voorbij trekt. Hans Klok was ook van de partij, als een wervelwind vloog hij over het grote podium. Nou is Hans illusionist, alles wat je ziet is dus een illusie, je wordt gewoon voor de gek gehouden. Ons tafeltje stond tegen het podium aan, maar ook van dichtbij was een en ander niet te verklaren. Overigens blijft het fascinerend dat je weet dat wat je ziet niet is wat het lijkt.

Zo’n zelfde gevoel overviel me vandeweek met het gedoe rond de wankelende danwel inmiddels al omgevallen banken. Arie Wijten schreef er dit over. Arie benoemt het feit dat je geld uit hebt staan bij een bank die al dan niet omvalt botte pech. Ook beschrijft hij dat het in feite een illusie is te denken dat je geld 100% veilig weg kan zetten. Ik denk dat Arie gelijk heeft. Zo redenerend heeft Pijnacker Nootdorp botte pech gehad en Westland stom geluk. We zijn gewoon goed weggekomen. Had toch lullig geweest als we onze spaarcentjes voor het hoognodige gemeentehuis opeens kwijt waren geweest. ‘k Mag hopen dat dat geld maar snel gebruikt gaat worden waar ‘t voor bestemd is, dan hoeven we ons ook geen zorgen meer te maken over het al dan betrouwbaar zijn van een bank.

Fractie GBW zoekt grenzen van Westland op

18 Oct

Met de vorming van de gemeente Westland zijn enkele gebieden ‘toegevoegd’ aan Westland. Een van de bedrijven die daardoor opeens in een andere gemeente kwam te liggen is substraatleverancier Bas Okt2008_164 van Buren. Een van oorsprong Maaslands bedrijf dat dit jaar het 100 jarig bestaan in De Lier viert. Het bedrijf is namelijk gelegen aan de Westlandse zijde van Coldenhove. Voor de bedrijfsvoering is inmiddels gebleken dat dit bepaald geen nadeel is. De dynamiek van Westland blijkt naadloos aan te sluiten bij die van Bas van Buren. Achter de gevel van dit bedrijf gebeurt aanzienlijk meer dan dat de GBW fractieleden in eerste instantie vermoedden. Op een perceel van acht hectares worden immense hoeveelheden substraat verwerkt in al even immens grote hallen. ‘Substraat is eigenlijk babyvoeding’,Okt2008_163 aldus de heer van Buren, waarmee verklaard werd dat er maar liefst 4000 recepten beschikbaar zijn  voor de diverse op te laten groeien gewassen. Klantvriendelijkheid en kwaliteit staan bij dit bedrijf hoog in het vaandel en dat staat garant voor succes, dat kon de delegatie van de GBW fractie met eigen ogen aanschouwen. Een bedrijf waar Westland trots op kan zijn!

vraag 'an de burgerman week 41

15 Oct

Westlandkoers wordt ambitiediscussie

Het is de bedoeling dat in het najaar met de gemeenteraad een ambitiediscussie gestart wordt. Die discussie is nodig om voor de komende jaren de richting en de ambities aan te geven. Niet steeds meer doen, maar vanuit een gezamenlijke visie kiezen voor het intensiveren van taken en waar nodig ook het afbouwen van taken. Deze toezegging is gedaan in de Voorjaarsnota van het college van B&W. Nog maar een paar jaar geleden moesten we onder druk van financiële onmogelijkheden de Westlandkoers gaan varen. Ook toen met de vraag wat je nu echt nodig vindt dat de gemeente doet. Okt2008_131 De Westlandkoers werd een bevestiging van het gezegde: van uitstel komt afstel. Op zich financieel niet eens zo ramp, want juist op dat gebied kwam Westland in veel rustiger vaarwater. Inmiddels zijn we niet alleen financieel, maar ook bestuurlijk ‘basaal op orde’, zodat we alle aandacht naar de kerntakendiscussie kunnen laten gaan. Voor de politieke partijen is dit een mooie kans om zich te profileren. Wil je een overheid die zich overal mee bemoeit en zelf weet wat goed is voor de burgers of wil je een overheid die in overleg en in samenspraak met burgers aan de gang gaat? Ben benieuwd wanneer het najaar begint……

Volgende week: Dubbel werk

vraag 'an de burgerman week 40

10 Oct

Met zijn allen naar Naaldwijk

Eens in de zoveel tijd steekt het weer de kop op, de angst van de doorsnee Westlander dat ‘alles’ naar ‘Naaldwijk’ gaat. Die angst zagen we onlangs weer bij het bespreken van de detailhandelstructuurvisie in de Westlandse gemeenteraad. In die visie viel te lezen dat, als we de koopkracht in het Westland willen behouden, we dit het beste kunnen doen door het zogenaamde recreatief winkelen in Naaldwijk te concentreren. Nu is dat op zich niet zo’n spectaculaire uitspraak, want dat concentreren laat zich niet leiden door de gemeenteraad, maar door de consument. Die wil vergelijken voordat een aankoop gedaan wordt en voor het doen van een vergelijking heb je nu eenmaal meerdere winkels nodig in dezelfde branche. Men gunt Naaldwijk dan ook z’n winkelcentrum wel, maar men is vooral bevreesd voor leegstand in de eigen kern. Daar moet dus op ingespeeld worden. Dat is dan ook wat in de detailhandelstructuurvisie staat. Niet streven naar meer winkels, maar naar betere winkels. Gelukkig geldt die concentratie niet voor de dagelijkse boodschappen, want een centrum zonder winkels is in feite een centrum zonder hart. Dat de gemeenteraad de andere kernen wel degelijk serieus neemt blijkt wel uit de diverse centrumplannen. Ook uit de onlangs verschenen sociaal-maatschappelijke visie komt dit duidelijk naar voren. Er is één Westland met elf verschillende kernen, Naaldwijk is één van de elf, niks meer, maar zeker ook niks minder, dat spreekt voor zich.

Volgende week: Westland Koers wordt ambitiediscussie

commissie ruimte beschamende vertoning

7 Oct

politiek maak je met z’n allen. Als je het hebt over ‘de commissie ruimte’, dan weet iedereen in diezelfde politiek wat je bedoelt. Als commissie beslis jezelf wat er op de agenda van de vergaderavond staat. Dit keer hadden we besloten na de reguliere commissievergadering ruimte ook nog een besloten deel te houden met een uitwisseling van gedachten over de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Kenners hoor ik nu al denken: na de commissievergadering ruimte, daarna is toch niks meer, want ze hebben altijd heel de avond nodig. Àls je dan ook met elkaar afspreekt hier toch voor te gaan, moet je als commissie natuurlijk wel enige discipline aan de dag leggen om het aangegeven tijdschema aan te houden. Regulier vergaderen van 19.00 tot 21.00 uur was de bedoeling. Daarna heb je dan nog plenty tijd om de nieuwe WRO te bespreken. Het liep echter geheel anders…………………..

om 22.35 uur was de commissie pas in staat het reguliere gedeelte af te sluiten. Tsja, dan heeft verder vergaderen natuurlijk geen enkel nut meer zo zag iedereen wel in. Dan gaan we maar naar 14 oktober, dan hebben we heeeeeel de avond de tijd. Op zich zou dit allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat wethouder Meijer keurig had gezorgd voor een ambtelijke vertegenwoordiging voor de WRO bespreking. Voor de griffie gold dit al net zo. Al die mensen konden, dankzij de letterlijke loslippigheid van de commissie ruimte, nu onverrichter zake naar huis gaan. Ik schaamde me kapot. Met elkaar proberen we wat te maken van de gemeente Westland en dan laat je als commissie je ambtenaren gewoon stikken, anders kan ik het niet zeggen. Natuurlijk komen ze volgende keer ook wel weer opdraven, maar of hun motivatie dan nog zo groot is moet je maar hopen.

Wat een blamage….

avontuurlijk weekendje

6 Oct

Scouting

zaterdagmiddag was het open dag bij scouting De Lier. Op zulke dagen blijf je je toch werkelijk verbazen over het vele vrijwilligerswerk dat mensen verrichten. Hoogtepunt van de middag was hetOkt2008_023 dopen van de nieuwe sleepboot en de onthulling van naam. Echt ongelofelijk dat men deze boot zelf in elkaar gelast  heeft. Heb van een en ander ook nog filmpje gemaakt, dat vind je hier. In deze computertijd is het heerlijk om te zien dat je gewoon in de buitenlucht ook nog veel plezier kan beleven. De dag werd afgesloten met een heus kampvuur met gitaarmuziek én marsmellows.

Zondag zelf het avontuur opgezocht in het Brabantse Loon op Zand. Mitsubishi organiseerde hier het evenement strictly4WD. Geweldige kans om met ons eigen 4WD voertuig de gebaande paden weer eens te verlaten. Hier lees je een verslag van die dag. Natuurlijk is het een promotie evenement, maar Mitsubishi maakte er zeker geen verkoopdagje van. Het ontspannen samenzijn stond voorop en dat had Okt2008_077 tot gevolg dat je relaí een dagje met z’n allen in het zand kon stoeien. Wij gingen in ieder geval moe en voldaan naar huis.